Preken

Op deze pagina vindt u een overzicht van onderwerpen waarover ik een preek kan verzorgen.

[ezcol_1third]
Aanbidders – sterrenkijkers (Math. 2)
Aanbidding: hoe, wie, wanneer
Aanbidding contra afgoderij (Rich. 2)
Aangezicht van God
Aannemen (Joh. 1:11)
Aanraken – bloedvloeiende vrouw (Math. 9)
Abraham liegt (Gen. 20)
Adam, type van Christus (Rom. 5:14)
Afzondering, bevrijding, redding
Angst – Jacob vreest Ezau (Gen. 32)
Avondmaal: is de tafel heilig?

Babel contra Jerusalem
Bekleden – 6 mantels
Beleg van Samaria – brood (2 Kon 6)
Berouw 7x
Bevrijding uit Egypte – redding
Bezetenheid
Bidden
Bidden – gelovig gebed (Marc. 7)
Bijbellezen: waarom/hoe
Brandoffer(altaar)
Brood voor Samaria
Broodvermenigvuldiging (Math. 14:12)
Bruiloftsmaal – uitnodiging (Math. 22)
Bruiloft in Kana (Joh. 2)

Charismatische verwarring
— genezing, voorspoed, valse leer
Chinese tekens en hun betekenis
Contrasten in Jezus

Dienstknechten:
— Eliëzer – bruid gezocht (Gen. 24)
— Elia  – bij de weduwe (1 Kon. 17)
         – kies NU (1 Kon. 18)
— Jozef (Gen. 30)
— Jezus (Joh. 13)
— Marcus: de Slaaf die redt (Marc. 1)
Doop – Betekenis (Hd. 8)

Eerstgeborene
Eenheid in de gemeente (Ef. 1:1-6)
Eindtijd – 35 feiten (Openbaringen)
Elia (1 Kon. 18)
Engelen
Ergernis (Pred. 7:9)
Er is géén God (Rom. 1:18)
Evangelist gezocht
– voor Jericho (Luc. 18-19)
– voor Samaria 2 Kon.6
Evangelisatie in het O.T.
Ezel voor Jezus zijn – doelgericht leven Mat.21

Geest
Geest-ziel-lichaam
Geheimenis van Paulus Rom.16:25
Geld
Geloof – wat is dat?
Gelovig gebed
Gelovige: zijn 45 posities
Gemeente op de rots (Mt. 16)
Genade en waarheid
Genesis (Gen 1)
Geweten – goed?
Gezag v.h. Woord van God (2 Petr. 3)
Godsvrucht (1 Tim 3:16)

Hanna
Handoplegging
Harde rede (Joh. 6:25)
Henoch (Gen 5)
Heilige dingen
Heilige Geest: een Persoon
Heiliging: wandel door de H.G
Hel: 28x door Jezus genoemd in Math
[/ezcol_1third]
[ezcol_1third]
Hosea
Hooglied 5
Hulp die bij je past (Gen 2:18)
Huwelijk
Huis – beeld van leven met God

Jeruzalem de stad van God (Gen. 14:18)
Jobs lijden
Jaloersheid van God (Ex. 34:14)
Jaloersheid verwekken (Rom. 11:14)
Joodse feesten (Lev. 23)
Jakobs ladder (Gen. 30:22)

Kain en Abel (Gen. 4)
Kehat en Korach: Poortwachters (Num. 3 enz.)
Kind – worden als een kind (Mat. 18)
Kies dan heden (1 Kon .18)
Kleingelovigen (Mt .6)
Koning/Knecht Jezus
Koning komt (Mat .2)
Koning David de nederige – Verbrokenheid (1 Sam. 16)
Koninkrijk der hemelen (Mat. 13:31)
Koninkrijk Aards/Hemels (Hebr. 12:18)
Koperen slang (Num. 21)

Lazarus – opwekking (Joh. 11)
Lazarus – rijke man (Luc. 16)
Lamp (Luk. 11)
Leer der apostelen (Hand. 2)
Leer – gezonde
Levensboom (Joh. 8)
Leiding van God
Lijden (Hebr. 11)
Lijden van Job
Lijden aangekondigd (Math. 20)
Lot (Gen. 15)

Melaatsheid – trots (2 Kon. 5)
Melchizedek – (Gen 14)
Morgenster
Mozes geroepen (Ex. 3)
Mirre (Ex. 30)
Muziek voor God

Namen van Jezus
Naïn (Luc. 7)
Nazareth – de Spruit (Joh. 1:47)

Olijfboom
Omgekeerde wereld – Zaligsprekingen (Mt. 5)
Ongelovige: zijn 26 posities
Oordelen (Jac. 4)
Oorlog – strijd (1Tim 6:12)
Opdragen (Luc. 2:21)
Opname in de eindtijd
Opstanding – Ik Ben de Opstanding (Joh. 11)
Opstanding van Lazarus
Overwinnend leven (Gal. 2:20)

Palmboom
Pasen: de steen is weggerold (Joh. 11)
Paulus’ boodschap (Hd. 20:16)
Paulus’ zendingsreizen
Plan der eeuwen
Profeet die liegt? – Abraham (Gen. 20)
Psalmen: waarom?
Psalm 5 en 6

Rechterstoel (3 zittingen)
Rechtvaardigmaking
Rust (Hebr. 3:6)
Ruth: Goël = Losser

Sabbat
Safan
Sara’s graf
[/ezcol_1third]
[ezcol_1third_end]

[quote]
Het openen van uw woorden
verspreidt licht.
[/quote]

Kandelaar

Satan (Gen. 3)
Schaamte (Gen. 2:15)
Sem – What’s in a name (Gen. 5)
Spijsoffer (Lev. 2)
Strijd de goede strijd (Ef. 6)

Tabernakel: betekenis nu
Tafel met toonbroden (Ex. 25 & 37)
Tien Geboden en Jezus – wet en evangelie (Ex. 20)
Tucht

Uitverkiezing

Vaderschap van God
Vallen in de Geest?
Valse profeten
Verbrokenheid – David de nederige koning (2 Sam. 13)
Vergeving – 7x70x (Mt. 18)
Vergeving – wat is dat? (Math. 6)
Verloren zoon (Luc. 15)
Vervulling Heilige Geest (Ef. 5:18)
Verwachting – wederkomst
Verzoeking (Gen. 3:1, Luc. 4:1-11)
Verzoekingen (Jac. 1)
Verzoeningsdienst (2 Kor 5:18)
Vlees of Geest – Abraham (Gen. 16)
Voetwassing (Joh. 13)
Vrede met/van God
Vrezen van God
Vriendschap (Ex. 33)
Vrijsteden (Joz. 20)
Vrouwen in de gemeente

Waarheid
Wederkomst
Wereld – in maar niet van
Wet en Evangelie
Wetten
Wonderboom
Woord van God (Ps. 19)
Wolkkolom

Zalving van de dode Jezus (Marc. 16)
Zalving van zieken
Zeven stappen (Phil. 2:5-11)
Zegeningen – 5x van Jezus (Joh. 20)
Zegenen in het O.T. en N.T.
Zonde
Zondeval (Gen. 3)
Zoon verloren (Luk. 15)
Zout en Licht (Mat. 5:13)
Zwerversgasthuis = Gerar (Gen. 26)
[/ezcol_1third_end]